Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer

gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003. Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn totstandgekomen in maart 2006 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en tredenin werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Taxi Tervoort Alkmaar Algemene voorwaarden <<<

3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/

Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen.

Betaling door Reiziger/Opdrachtgever

dient zonder enige korting, opschorting of verrekening

te worden voldaan binnen 30 dagen na

factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn

is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke

regeling kosten in rekening worden gebracht.

4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen

op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met

zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.

5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst

geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld

door Vervoerder en tevoren aan de

Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden

Vervoerder

1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door

hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en

veilige wijze te vervoeren.

2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming

te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste

weg hetzij via de snelste dan wel economisch

voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meldkamer/

centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht

geeft om langs een andere route te rijden.

3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn

bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen

van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-

)technische redenen volstrekt onmogelijk is.

4. Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht

de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo

lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van

de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.

5. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens

verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop

tenminste de ritprijs, naam bedrijf, naam chauffeur,

datum en (globale) tijdstip van de rit wordt vermeld.

6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt,

de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan

wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijderen,

indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan

worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met

de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met

boeking van ritten of anderzijds conform de Wet

persoonsregistraties.

8. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden

hem daartoe noodzaken, het vervoer

geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de

Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken

en indien mogelijk van de redenen, de door

hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.

Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs

totstandkomt via de taxameter, het bedrag dat

de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging

van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang

van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd,

een evenredig deel van die overeengekomen

ritprijs verschuldigd.

Artikel 8: Handbagage

1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te

verpakken.

2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van

Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk

of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan

geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren.

Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval

voor indien Handbagage bestaat uit:

a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;

b. ontplofbare stoffen;

c. samengeperste gassen in reservoirs;

d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare

stoffen;

e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;

f. verdovende middelen;

g. munitie.

3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden

zodat Handbagage van Reiziger niet verloren gaat

of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren

1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het

volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk

draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp

welke kan worden neergezet of op schoot gehouden,

worden meegevoerd. Honden mogen evenwel

ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort

aangelijnd.

2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet

worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze

voor Reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk

kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met

inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten

aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in

bewaring geven en nemen, het volgende:

a. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij

Vervoerder mededeling te doen van een door hem

gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is

bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden

voorwerp of geldsom in bewaring aan te

nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of

de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene

te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden

gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.

b. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden

of door een ander gevonden en aan hem afgegeven

voorwerp na drie maanden of, indien het

voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te

verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.

c. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de

opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp

of het bedrag van een gevonden geldsom aan

de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen

drie jaren na melding van verlies aanmeldt.

Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop

van een gevonden voorwerp opeist, mag de

vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de

administratiekosten met die opbrengst verrekenen.

d. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek

met betrekking tot een verloren voorwerp of

geldsom administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Annulering

1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren

afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen

ritprijs te annuleren door middel van

mondelinge of schriftelijke kennisgeving:

a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14

dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/

Opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd: 10%

van de overeengekomen ritprijs;

b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2

dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/

Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:

35% van de overeengekomen ritprijs;

c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2

dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/

Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75%

van de overeengekomen ritprijs; d. indien de

annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige

ritprijs.

2. Indien Reiziger aantoont dat de door Vervoerder

geleden schade minder is dan het uit toepassing van

lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten

worden berekend.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt

verstaan onder:

1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer

per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f.

van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs

van tevoren is overeengekomen dan wel wordt

bepaald door het hanteren van de taxameter. Het

vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.

2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/

Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst

om taxivervoer te verrichten.

3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar

verkeer openstaande weg dat door de wegbeheerder

is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s

4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f.

van de Wet personenvervoer 2000.

5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt

vervoerd.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.

7. Opdracht:

a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan

een Vervoerder die op een Taxistandplaats

reizigers afwacht;

b. iedere andere opdracht van een Reiziger/

Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm

dan ook.

8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

diens Personeel daaronder begrepen, die zich

verbindt personen te vervoeren per Auto.

9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder

met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst

zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn

opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of

een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar

is gesteld.

10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk

mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij

zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede

voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage

worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de

behandeling van geschillen door de Geschillencommissie

Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene

voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding

door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een

opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is

Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7

zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen

van Vervoerder gelden eveneens tegen over de

Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de

aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot

de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst

1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk

staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen,

indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt

dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder

kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert.

Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het

voertuig onmiddellijk te verlaten.

2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1,

niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.

3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs

totstandkomt via de taxameter, het bedrag verschuldigd

dat de taxameter aangeeft op het

moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor

aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is

Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd,

ter vergoeding van het reeds gereden deel van de

rit.

4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de

bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk

geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot

een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid

aan de Vervoerder.

5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens

afspraak verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare

schade recht op een op redelijkheid en billijkheid

gebaseerde schadeloosstelling.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden

Reiziger

1. Reiziger is gehouden:

a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen

of instructies op te volgen, zoals het

plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen

zitplaats;

b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit.

Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit

het zich niet houden aan deze verplichting door de

Reiziger kan op deze worden verhaald.

2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden

van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij

met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;

c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende

middelen;

d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke

toestemming van Vervoerder;

e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het

lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een

andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens

Vervoerder en of anderen;

f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in

de uitoefening van zijn taak.

3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen

ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde

ritprijs te betalen.

4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden

aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar

voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de

overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die,

indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs

voor hem grond hadden opgeleverd de

Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden

aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst

op te zeggen.

De opzegging geschiedt door een mondelinge of

schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt

op het ogenblik van ontvangst daarvan.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn

partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst

verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.

5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming

van de rit te wijzigen; dit met inachtneming

van het in lid 3 gestelde.

6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen,

is deze verplicht het portier zodanig te openen,

dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer

ontstaat.

Artikel 6: Betaling

1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland

algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden,

daarbij algemeen erkende vormen van elektronische

betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever

te bevorderen dat contante betalingen in gepast

geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden

een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen,

waarvan het tellen een onevenredig oponthoud

veroorzaakt.Artikel 12: Overmacht

1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming

(overmacht) niet aan haar verplichtingen

jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt

de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor

de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming

kan Vervoerder niet worden toegerekend wanneer

deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch

krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever

geen recht op enige schadevergoeding. Indien

een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden

toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming

een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke

nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger

met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde

verrijking recht op vergoeding van zijn

schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder

1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt

door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge

van een ongeval dat in verband met en tijdens

het vervoer de reiziger is overkomen. Vervoerder is

niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt

door een omstandigheid die een zorgvuldig

Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan

Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

De schadevergoeding die Vervoerder in

genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd

is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van

€ 137.000,- per Reiziger.

2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt

door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging

van de handbagage, voorzover dit verlies of

deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en

is veroorzaakt: a. door een aan Reiziger overkomen

ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of

b. door een omstandigheid die een zorgvuldig

Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk

een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.

De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk

verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging

van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag

van € 1.000,- per Reiziger.

3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk

tot een maximum van € 1000,- .

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade

te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder

berokkent, behalve voorzover deze schade is veroorzaakt

door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet

heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger

de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of

een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering

1. Reiziger/Opdrachtgever kan Vervoerder opdragen

voor diens rekening een verzekering af te sluiten die

de risico’s dekt voor welke Vervoerder niet aansprakelijk

is.

2. Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder heeft

opgedragen zodanige, dan wel een zeer beperkte

verzekering af te sluiten en Vervoerder heeft de

Opdracht aanvaard en bevestigd, zal Vervoerder

aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/

Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten uitvoer

brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht.

3. Vervoerder kan ingeval sprake is van zeer waardevolle

Handbagage Reiziger/Opdrachtgever verplichten

een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te

sluiten. Vervoerder kan in zo’n geval Reiziger/

Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

Artikel 16: Klachten en geschillen

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van

de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Vervoerder

binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de

gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.

Niet tijdig indienen van de klacht kan tot

gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn

rechten terzake verliest.

2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en

Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze

Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen

zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door

Vervoerder worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600,

2509 LP Den Haag.

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie

slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/

Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder

heeft voorgelegd.

4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient

het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan

daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig

te worden gemaakt.

5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de

geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze

gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij

Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit

te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder

dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken

van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming

van de bepalingen van het voor haar geldende

reglement. Het reglement van de geschillencommissie

wordt desgevraagd toegezonden. De

beslissingen van de geschillencommissie geschieden

bij wege van bindend advies. Voor de behandeling

van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven

genoemde geschillencommissie is bevoegd

van geschillen kennis te nemen.

8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming

van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus

en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te

handelen.

9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient

Vervoerder klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid

het aldus ontstane geschil aan de in lid 2

genoemde geschillencommissie.

10. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk

stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk

schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de

omvang van de schade moet daarbij bij benadering

worden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden

1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts

wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan

in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid

van de overige bepalingen dan wel de overige

leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen

of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen

of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling

zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of

leden overeenkomen.

3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen

aan Nederlands recht.

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.

5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de

wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek

deze Voorwaarden kan verkrijgen.

6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos

verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via

internet, onder meer op www.knv.nl.

TAXI TERVOORT IN TAXI ALKMAAR TAXI BERGEN TAXI WARMENHUIZEN TAXI LANGEDIJK TAXI SCHOORL TAXI HEERHUGOWAARD TAXI HEILOO WAAROM TAXI TERVOORT Betaalbare prijzen Groepsvervoer Luxe wagenpark Vaste prijzen Online reserveren Pin-Creditcard Ophaaltijd garantie BESTEL UW TAXI

Heeft u een taxi nodig in Alkmaar of in de regio? Reserveer dan nu een taxi online bij Taxi Tervoort Alkmaar. Ook voor uw Schiphol taxi kunt u online reserveren tegen zeer scherpe tarieven. Heeft u met spoed een taxi nodig? Bel dan 072-2201393.

CONTACT Mail: info@taxitervoort.nl info@taxitervoort.nl 072 - 220 1393 06 - 5464 7257 Taxi Tervoort Alkmaar Westfalenstraat 10 1827AX Alkmaar SOCIAL MEDIA TAXI EGMOND

© A.N.Tervoort@taxitervoortalkmaar

info@taxitervoort.nl

Taxi Tervoort Alkmaar | 072-2201393 | HEADER Zakelijk Vervoer

ZAKELIJK

In alle rust naar uw afspraak

Ritprijs

RITPRIJS

Eenvoudig uw ritprijs berekenen

Schiphol taxi

SCHIPHOL

Onbezorgd beginnen aan uw reis

Particulier vervoer

PARTICULIER

Vervoer voor uw gemak

Taxi Tervoort Alkmaar | 072-2201393 | Schipholtaxi en normale taxidiensten
Diensten Home Partners Tarieven Contact  Ritprijs
Bel ons: 072-220 1393 Email ons: info@taxitervoort.nl Taxi Tervoort Alkmaar 072-2201393 T
A
TAXI TERVOORT ALKMAAR